Corporate Governance

Corporate Governance heeft als doelstelling eigenlijk niets anders dan goed ondernemingsbestuur. Governance is daarom ook een belangrijke radar in het strategisch juridisch management. Corporate Governance gaat over besturen en beheersen, verantwoordelijkheid en zeggenschap en over verantwoording en toezicht. Daarbij is een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem eigenlijk onontbeerlijk. Bij Corporate Governance wordt al snel gedacht dat het alleen geldt voor grotere beursgenoteerde ondernemingen welke rechtstreeks onder de Nederlandse Governancecode vallen. Aangezien het gaat om goed ondernemingsbestuur is er wel degelijk een vertaalslag gemaakt en nog te maken voor non profit en het MKB. Commutatio heeft onderzoek verricht naar de toegevoegde waarde van commissarissen in het MKB. Commutatio heeft daarnaast bemiddelingservaring van commissarissen in het MKB, zeker 40 matches tussen bedrijf en commissaris zijn tot standgekomen.

Commutatio werkt in Corporate Governance , naast de algemene compliance, risico- en control aspecten, met het MANS-concept.  Binnen het MANS-concept is veel aandacht voor de verschillende rollen van een commissaris gestoeld op wetenschappelijke literatuur. Ook de verhouding van het toezichthoudende orgaan versus het bestuurlijke/directie orgaan is een punt van aandacht waarbij decision management en decision control als basis wordt gebruikt.

artikelgoedbestuur
Artikel GB2